Portfel należności polskich przedsiębiorstw - styczeń 2019 r.

piątek, 1 marca 2019 r.

Pobierz raport

Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. To wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Prezentujemy raport z IV kwartału 2018 roku.

Wyniki badania przeprowadzonego w styczniu 2019 r. wskazują, że sytuacja w obszarze subiektywnej oceny dynamiki portfela należności uległa stabilizacji. Dokładniej, spadł udział przedsiębiorstw, które raportują wzrost problemów z terminowym egzekwowaniem należności od klientów – z 20,1% do 17,1%. Jednocześnie należy zaznaczyć, że spadł udział firm, które deklarują brak występowania problemu nieterminowych należności (z 13,7% do 12,3%) oraz odnotowano wzrost odsetka przedsiębiorstw, dla których problem opóźnionych spłat istnieje, ale utrzymuje się na stałym poziomie (z 41,8% do 47,8%).


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości