Numer Infolinii:71 77 36 910
(infolinia czynna pon.-pt. 7.00-19.00)
iCentrum usług wspólnych
dla podmiotów
z Grupy Kaczmarski

Skontaktuj się z nami

Klauzule informacyjne RODO

decorative image

Klauzula informacyjna dla Klientów Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.

Rozwiń
Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (dalej: „KRD BIG S.A.”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez KRD BIG S.A.?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z KRD BIG S.A., wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@krd.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krd.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

KRD BIG S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

a) promowania usług KRD BIG S.A.;
b) nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na Pana/Pani żądanie);
c) wykonania umowy;
d) rozliczenia wykonanej umowy, w tym dokonania rozliczeń podatkowych;
e) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapobiegania oszustwom;
f) prowadzenia analiz i badań;
g) dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
h) egzekwowania wierzytelności;
i) wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
j) statystycznych;
k) archiwalnym;
l) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego KRD BIG S.A. może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

KRD BIG S.A. jest uprawniony do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, a następnie niezbędne do wykonania i rozliczenia wykonania umowy. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów, a także w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

KRD BIG S.A. przetwarza też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na promowaniu produktów i usług administratora lub podmiotów z grupy Kaczmarski, prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, ochronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, zapobieganiu oszustwom, egzekwowaniu wierzytelności, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, KRD BIG S.A. przetwarza także dane osobowe dla celów przyszłych działań marketingowych, w tym promowania usług administratora i podmiotów z grupy Kaczmarski. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Czy musi Pan/Pani podać KRD BIG S.A. swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panem/Panią współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec KRD BIG S.A. w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez KRD BIG S.A. może Pan/Pani żądać od KRD BIG S.A.: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KRD BIG S.A.; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający KRD BIG S.A. sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne KRD BIG S.A., ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez KRD BIG S.A. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu KRD BIG S.A. udostępnia Pana/Pani dane osobowe?

KRD BIG S.A. jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym oraz firmom faktoringowym. KRD BIG S.A. udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym KRD BIG S.A., w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, KRD BIG S.A. udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej.

Jak długo KRD BIG S.A. przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

KRD BIG S.A. przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania umowy, natomiast po jej zakończeniu:

• dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku lub po zakończeniu roku, w którym operacje lub postępowanie zostało zakończone lub przedawnione;
• w przypadku powstania po stronie KRD BIG S.A. uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

KRD BIG S.A. przechowuje Pana/Pani dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody do momentu wycofania zgody.

KRD BIG S.A. przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego KRD BIG S.A. przekazuje Pana/Pani dane?

KRD BIG S.A. nie przekazuje Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy KRD BIG S.A. profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Klauzula informacyjna dla Klientów KRD BIG S.A. będących konsumentami

Rozwiń

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (dalej: „KRD BIG S.A.”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez KRD BIG S.A.?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z KRD BIG S.A., wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@krd.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krd.pl..

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

KRD BIG S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: 
a) nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na  Pana/Pani żądanie);  
b) wykonania umowy; 
c) rozliczenia wykonanej umowy, w tym dokonania rozliczeń podatkowych; 
d) rozpatrywania i obsługi kierowanych przez Pana/Panią do KRD BIG S.A. reklamacji, wniosków i pism; e) promowania usług KRD BIG S.A.;
f) prowadzenia analiz i badań; 
g) dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
h) egzekwowania wierzytelności; 
i) wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;  j) statystycznych; 
k) archiwalnym; 
l) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).rawa (w szczególności przez czas niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń w związku z realizacją umowy).

Dlaczego KRD BIG S.A. może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

KRD BIG S.A. jest uprawniony do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, a następnie niezbędne do wykonania i rozliczenia wykonania umowy. Umowa ta obejmuje świadczenie na Pana/Pani rzecz usług określonych w Regulaminie Zarządzania Danymi KRD BIG S.A., w tym monitorowania numeru PESEL.
W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KRD BIG S.A., w tym dokonywania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów, a także rozpatrywania i obsługi pism, w tym reklamacji, których obowiązek przyjęcia i rozpatrzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o prawach konsumenta. 
KRD BIG S.A. przetwarza też Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, polegających na promowaniu produktów i usług administratora, prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, ochronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, zapobieganiu oszustwom, egzekwowaniu wierzytelności, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności administratora oraz rozpatrywaniu i obsłudze wniosków i pism, których obowiązek przyjęcia i rozpatrzenia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa..

Czy musi Pan/Pani podać KRD BIG S.A. swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panem/Panią współpracy, udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani reklamację lub pismo może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione. W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec KRD BIG S.A. w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez KRD BIG S.A. może Pan/Pani żądać od KRD BIG S.A.: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy: 
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KRD BIG S.A.; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;  
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający KRD BIG S.A. sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne KRD BIG S.A., ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez KRD BIG S.A. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację, 
• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu KRD BIG S.A. udostępnia Pana/Pani dane osobowe?

KRD BIG S.A. jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia, biurom informacji gospodarczej oraz firmom windykacyjnym. KRD BIG S.A. udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym KRD BIG S.A., w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora oraz agentom działającym na jego rzecz w zakresie m.in. przedstawiania możliwość skorzystania z usług świadczonych przez KRD BIG S.A. oraz przeprowadzania akcji reklamowych, promocyjnych i marketingowych usług KRD BIG S.A. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, KRD BIG S.A. udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej.

Jak długo KRD BIG S.A. przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

KRD BIG S.A. przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania umowy oraz okres wykonywania zobowiązań z niej wynikających, a także: 
 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku lub po zakończeniu roku, w którym operacje lub postępowanie zostało zakończone lub przedawnione; 
 • w przypadku powstania po stronie KRD BIG S.A. uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku;
 • w przypadku wniesienia reklamacji, wniosków lub pism po zakończeniu umowy, dane będą przechowywane przez 1 rok po zakończeniu sprawy, chyba, że konieczność dalszego przetwarzania będzie wynikać z innych celów.  

KRD BIG S.A. przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego KRD BIG S.A. przekazuje Pana/Pani dane?


Co do zasady KRD BIG S.A. nie przekazuje Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątkiem są dane osób korzystających z chatu na stronie internetowej krd.pl. Dane te, w zakresie w jakim zostaną ujawnione na chatcie, mogą być przesyłane do USA. Transfer danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawierających standardowe klauzule umowne, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez dostawcę narzędzia livechat, firmę LiveChat, Inc. dostępna jest pod adresem: https://www.livechat.com/privacy-policy/.

Czy KRD BIG S.A. profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?


Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych Pana/Panią dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.
Klauzula informacyjna dla potencjalnych Klientów

Rozwiń
Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Współadministratorami, czyli podmiotami decydującymi wspólnie o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, są Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp.j. Kaczmarski Group sp.j. i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. (dalej łącznie: „Współadministratorzy”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Współadministratorów?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować ze Współadministratorami, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
a) nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym w celu promowania usług Współadministratorów lub zawarcia umowy bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie lub z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje;
b) prowadzenia analiz i badań;
c) wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
d) statystycznych;
e) archiwalnym;
f) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego Współadministratorzy mogą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do nawiązania relacji z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na jej podstawie.

Jeśli na Pana/Pani żądanie Współadministratorzy podejmą działania związane z przygotowaniem lub zawarciem umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Współadministratorzy przetwarzają też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

Czy musi Pan/Pani podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub przygotowania umowy, podanie danych osobowych będzie konieczne do przygotowania takiej umowy.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Współdministratorów może Pan/Pani żądać od nich: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Współadministratorom, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia. Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Współadministratorów, w tym podmiotom zapewniającym obsługę IT, teleinformatyczną i organizacyjną. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Współadministratorzy udostępniają dane osobowe organom władzy publicznej.

Skąd Współadministratorzy mają Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy uzyskali Pana/Pani dane osobowe z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy czy też od Eniro. Dane pochodzące z tych źródeł obejmują: imię, nazwisko, nazwę i adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, przedmiot działalności, historię prowadzonej działalności.

Jak długo Współadministratorórzy przechowują Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy przechowują Pana/Pani dane osobowe do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez czas przygotowywania, a następnie także wykonywania umowy.
Współadministratorzy przechowują dane dla celów rozliczalności, celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Współadministratorzy przekazują Pana/Pani dane?

Co do zasady Współadministratorzy nie przekazują Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątkiem są dane osób korzystających z chatu na stronach internetowych należących do Współadministratorów, dane te, w zakresie w jakim zostaną ujawnione na chatcie, mogą być przesyłane do USA. Transfer danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawierających standardowe klauzule umowne, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez dostawcę narzędzia livechat, firmę LiveChat, Inc. dostępna jest pod adresem: https://www.livechat.com/privacy-policy/.

Czy Współadministratorzy profilują Pana/Pani dane osobowe lub przetwarzają je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących i osób kontaktowych po stronie kontrahenta

Rozwiń

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych ?

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław.
Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@krd.pl.

Skąd mamy Pana/Pani dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • zajmowane stanowisko,
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu albo inne dane teleadresowe niezbędne do komunikacji
zostały przekazane Administratorowi przez Zleceniobiorcę/Kontrahenta z którym zawarł umowę o współpracy, w ramach której został(a) Pani/Pan wskazany(a) jako osoba uprawniona do reprezentowania lub do kontaktu w imieniu  Zleceniobiorcy/Kontrahenta w sprawach związanych z realizacją tej umowy.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana/Pani  dane osobowe?

Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)).
Prawnie uzasadnione interesy Administratora polegać będą na:
 • ustaleniu reprezentacji uprawnionej do podejmowania działań w imieniu Zleceniobiorcy/Kontrahenta.
 • utrzymaniu bieżącego kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Zleceniobiorcą/Kontrahentem.
 • ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku z zawarciem i realizacją powyższej umowy,
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora, w tym w związku z audytami i kontrolami wewnętrznymi realizowanymi przez Administratora.
Administrator będzie wykorzystywał Pani/Pana dane przez cały okres realizacji umowy zawartej ze Zleceniobiorcą/Kontrahentem, a po tym okresie – w zakresie i przez czas przewidziany przepisami prawa (w szczególności przez czas niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń w związku z realizacją umowy).

Komu możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z Grupy Kaczmarski (https://kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom władzy publicznej.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie ma Pani/Pana uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Ponieważ Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
  • zgłosi Pani/Pan zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;
Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:
  • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych;
  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał(a), aby zostały usunięte;
  • dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej bezpośrednio z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przy czym w ramach realizacji umowy zawartej ze Zleceniobiorcą/Kontrahentem, Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie urzędu).