INFOLINIA: 71 74 74 740
czynna pon.-pt. 7:30–18:00, sob. 8:00-15:00
(Infolinia ogólna Kampanii 20 lat KRD)

Skontaktuj się z nami

Analiza wiarygodności płatniczej

decorative image

Na czym polega analiza wiarygodności płatniczej?

Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem (dalej zamiennie jako „analiza wiarygodności płatniczej”) jest usługą świadczoną przez KRD BIG S.A. i dostępną, jako jedno z wielu źródeł informacji na temat weryfikowanego podmiotu, w „Raporcie rozszerzonym”.

Usługa polega na ocenie podmiotu pod kątem jego wiarygodności płatniczej, czyli zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań pieniężnych, a następnie przypisaniu mu jako wyniku analizy.

Możliwe kategorie wiarygodności płatniczej:
A2.jpgB.jpg
C-(3).jpgD-(2).jpg
E.jpgF.jpg
G.jpgH.jpg

Rysunek 1. Grafiki przedstawiające poszczególne kategorie wiarygodności płatniczej

Jak przeprowadzamy analizę wiarygodności płatniczej?

1. Pobranie/aktualizacja danych na temat analizowanego podmiotu niebędącego konsumentem z rejestrów publicznych CEIDG, KRS, REGON.

2. Oczyszczenie i standaryzacja pobranych danych.

3. Utworzenie charakterystyk mających wpływ na wiarygodność płatniczą podmiotu w oparciu o informacje z rejestrów publicznych oraz informacje gospodarcze przechowywane przez KRD BIG S.A..

4. Przy pomocy algorytmu uczenia maszynowego wyznaczenie prawdopodobieństwa dopisania podmiotu do rejestru dłużników KRD BIG S.A. w określonej perspektywie czasowej i na określoną kwotę zadłużenia (kategoria A-G) lub posiadanie przez podmiot istotnego zadłużenia w KRD BIG S.A. (kategoria H).

5. Przypisanie analizowanemu podmiotowi określonej kategorii wiarygodności płatniczej, w zależności od poziomu ryzyka.

Jak interpretować wynik analizy wiarygodności płatniczej?

Z analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem wynika, że bezpieczniej jest współpracować z podmiotami posiadającymi wyższą kategorię, czyli lepszą ocenę wiarygodności płatniczej (na przykład kategorię „A” czy „B”), a zachować szczególną ostrożność współpracując z podmiotami posiadającymi niższą kategorię (na przykład kategorię „G” czy „H”).

Należy pamiętać jednak, że analiza wiarygodności płatniczej bazuje na analizie statystycznej, co oznacza, że w grupie podmiotów z wyższą kategorią (lepszą oceną) mogą sporadycznie trafić się podmioty niewiarygodne, i na odwrót, w grupie podmiotów z niższą kategorią (gorszą oceną) mogą sporadycznie trafić się podmioty wiarygodne. Z tego względu wynik analizy wiarygodności płatniczej należy traktować raczej jako pewną wskazówkę w procesie decyzyjnym, a nie gwarancję wiarygodności podmiotu (lub jej braku).

Jak interpretować ocenę analizy płatniczej?

Ze względu na to, że analiza wiarygodności płatniczej określa poziom prawdopodobieństwa (ryzyka) wpisania podmiotu do rejestru dłużników KRD BIG S.A., (a nie zapewnienie, że tak się wydarzy) Twoja Firma powinna wypracować własny sposób interpretacji wyniku, a przede wszystkim działań, które należy podjąć, w zależności od otrzymanej przed rozpoczęciem lub w trakcie współpracy oceny podmiotu. Sposób ten powinien być dostosowany do rodzaju Twojej działalności i aktualnej sytuacji.

Może być to jedno podejście dla wszystkich Twoich kontrahentów, ale też może być zróżnicowane w zależności od ich rodzaju czy też wielkości transakcji. Poniżej znajdziesz przykładowe działania, jakie można podjąć w poszczególnych kategoriach oceny. Pamiętaj jednak, że każdorazowo musisz samodzielnie ocenić i podjąć decyzję w oparciu o szereg zróżnicowanych informacji, a wykonana przez KRD BIG S.A. analiza stanowi jedynie wsparcie w podjęciu tej decyzji.

Rodzaj kontrahenta - Stały kontrahent

Rozwiń
Tabela desktopTabela mobile

Rodzaj kontrahenta - Nowy kontrahent

Rozwiń
Tabela desktopTabela mobile
KRD BIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu decyzji podjętych przez Klienta na podstawie danych przekazanych w ramach wykonania usługi. Dane te nie stanowią opinii KRD BIG S.A. w przedmiocie współpracy Klienta ze wskazanym w zleceniu podmiotem i nie mogą stanowić podstawy dla roszczeń Klienta lub kontrahenta Klienta, którego dotyczyło zlecenie wykonania usługi, w stosunku do KRD BIG S.A. z tytułu podjęcia współpracy z przedsiębiorcą, którego dotyczyło zlecenie. Odpowiedzialność z tytułu decyzji podjętych na podstawie wykonanej przez KRD BIG S.A. usługi ponosi względem swoich kontrahentów wyłącznie Klient.

Czy i w jakich obszarach podmiot ma wpływ na ocenę otrzymaną w wyniku przeprowadzenia przez KRD BIG S.A. analizy wiarygodności płatniczej?

Przy wykonywaniu analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem branych pod uwagę jest kilkaset informacji o podmiocie gospodarczym i jego otoczeniu z następujących źródeł:

• CEIDG,
• REGON,
• KRS,
• KRD BIG S.A.

Tylko w przypadku oceny „H” istnieje jednoznaczna odpowiedź na to, co należy zrobić, by zmienić ocenę na inną (wyższą); jest nią usunięcie zobowiązań figurujących w KRD BIG S.A., np. na skutek spłaty.  W przypadku kategorii od A do G wpływ na daną ocenę ma najczęściej wiele czynników, również tych, na które sam podmiot nie ma wpływu lub jest on ograniczony.

1. Jak poprawić swoją ocenę, na którą podmiot oceniany ma bezpośredni wpływ

Rozwiń
Tabela desktopTabela mobile

2. Przykładowe informacje, na które podmiot oceniany nie ma wpływu lub jest on ograniczony

Rozwiń
Tabela desktopTabela mobile

Dodatkowe informacje

Co oznaczają poszczególne kategorie wiarygodności płatniczej?

Kategorie od A do G określają prawdopodobieństwo wpisania podmiotu do systemu KRD BIG S.A. na kwotę zadłużenia:

 wynoszącą co najmniej 2 000 złotych dla podmiotów z przychodem rocznym do 100 milionów złotych lub brakiem tej informacji lub
 wyższą niż 0,05% przychodu rocznego dla podmiotów z przychodem rocznym wynoszącym co najmniej 100 milionów złotych


Kategoria H oznacza, iż dany podmiot widnieje już w systemie KRD BIG S.A. z kwotą zadłużenia:

wynoszącą co najmniej 2 000 złotych dla podmiotów z przychodem rocznym do 100 milionów złotych lub brakiem tej informacji lub
wyższą niż 0,05% przychodu rocznego dla podmiotów z przychodem rocznym wynoszącym co najmniej 100 milionów złotych


Informacja o przychodzie rocznym jest pobierana z ostatniego dostępnego sprawozdania finansowego analizowanego podmiotu.

Jak zmienia się ryzyko dopisania do KRD BIG S.A. w zależności od kategorii wiarygodności płatniczej?

▶ Kategorię A (najwyższą ocenę) posiadają podmioty, dla których ryzyko dopisania do systemu KRD BIG S.A. na kwotę zadłużenia co najmniej 2 000 zł wynosi tylko niecały 1%.

Kategorię G (najniższą ocenę) posiadają podmioty, dla których ryzyko dopisania do systemu KRD BIG S.A. na kwotę zadłużenia co najmniej 2 000 zł wynosi już ponad 25%.

Im wyższe jest ryzyko dopisania podmiotu do systemu KRD BIG S.A. (niższa ocena), tym może być mniejsza zdolność tego podmiotu do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań pieniężnych, a więc niższa jest jego wiarygodność płatnicza.

Wskazane na rysunku 2 wyniki analizy wiarygodności płatniczej wykonywanej przez KRD BIG S.A. pokazują, że pogorszenie oceny (wyznaczonej grupy ryzyka) o jedną kategorię (A->B, B->C itd.) może powodować prawie dwukrotny wzrost ryzyka dopisania do systemu KRD BIG S.A..


Poziom-ryzyka-wpisania-do-KRD.png

Rysunek 2. Poziom ryzyka wpisania do systemu KRD BIG S.A. w zależności od grupy ryzyka


Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem jest rozwiązaniem bazującym na zaawansowanej technologii opartej na uczeniu maszynowym, wykorzystującym unikalne zasoby bazodanowe KRD BIG S.A. oraz dane z rejestrów publicznych CEIDG, KRS, REGON. Wynik analizy cechuje się wysokimi współczynnikami jakości, co zostało sprawdzone na puli około 1,5 mln losowo wybranych pomiotów.

W jakich przypadkach analiza wiarygodności płatniczej nie jest wykonywana?

Analiza wiarygodności płatniczej nie zostanie przeprowadzona, jeśli:

a) KRD BIG S.A nie ma wystarczających danych do przeprowadzenia analizy – na przykład KRD BIG S.A. nie dysponuje danymi dotyczącymi formy prawnej, głównego PKD lub kodu pocztowego (dotyczy około 2% aktywnych na rynku podmiotów)

b) podmiot wskazany przez klienta został wykreślony z rejestru CEIDG – podmiot w rejestrze ma status „wykreślony”

c) podmiot wskazany przez klienta został wykreślony z rejestru KRS – podmiot w rejestrze ma status „wykreślony”

d) podmiot wskazany przez klienta zakończył działalność zgodnie z REGON

e) podmiot wskazany przez klienta jest w likwidacji lub upadłości zgodnie z KRS (podmiot ma jeden ze statusów w rejestrze KRS: „w likwidacji”, „w upadłości likwidacyjnej”)

f) wskazany w zleceniu analizy NIP jest niepoprawny lub nie istnieje (nie spełnia sumy kontrolnej dla walidacji polskiego NIP)

W przypadku braku możliwości przypisania podmiotu do określonej kategorii, w Raporcie rozszerzonym w miejscu znacznika literowego prezentowanego jako wynik analizy wiarygodności płatniczej pojawi się określenie „Brak” oraz zostanie wskazana przyczyna (rysunek 3):


brak-wystarczajacych-danych.jpgWykreslono-z-rejestru-(zrodło-CEIDG).jpg
wykreslono-z-rejestru-zrodło-KRS.jpgzakonczył-działalnosc-(REGON).jpg
w-likwidacji-(zrodlo-KRS).jpgBłedny-NIP.jpg
Rysunek 3. Grafiki występujące w sytuacji, gdy analiza wiarygodności płatniczej nie może zostać przeprowadzona

Co jest podstawą wykonania analizy wiarygodności płatniczej?

Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem przeprowadzana jest przez KRD BIG S.A. na podstawie artykułu 31a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Przeprowadzenie analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem wymaga zawarcia z KRD BIG S.A. umowy na wykonanie takiej analizy.

Przeprowadzenie analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem i udostępnienie jej wyniku nie wymaga zgody ocenianego podmiotu.

Kto podlega analizie wiarygodności płatniczej?

Analiza wiarygodności płatniczej może być przeprowadzana wyłącznie dla podmiotów identyfikowanych na podstawie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa mikro, średnie i duże), wpisanych  do rejestrów publicznych (KRS, CEIDG, REGON).

Analiza nie jest przeprowadzana dla konsumentów.

Czy współpraca z podmiotami z gorszą oceną (np. z grupy ryzyka F) może być niebezpieczna dla Twojej firmy?

Załóżmy, że współpracujesz jako przedsiębiorca z różnymi klientami, spośród których 12 otrzymało kategorię F (bardzo niska ocena) w ramach przeprowadzonej analizy wiarygodności płatniczej. Dla każdego z nich stosujesz odroczony termin płatności.

Każdemu z tych 12 klientów wystawiasz fakturę z tytułu sprzedaży swojego towaru lub usługi na kwotę 100 000 zł (twój przychód z 1 klienta).

Marża z przychodu (zapłacone faktury) przypadającego na 1 klienta wynosi 5%, co daje Ci 5 000 zł zysku z tytułu współpracy z 1 klientem
i, odpowiednio, 60 000 zł z tytułu współpracy ze wszystkimi 12 klientami.

Jeśli tylko 1 z tych 12 klientów (zgodnie z analizą w przypadku kategorii F może tak się zdarzyć w niecałych 9 % przypadków) nie ureguluje swoich należności wobec Ciebie, będzie to oznaczać, że:
Twój zysk z 11 klientów, którzy uregulują swoje należności wyniesie łącznie: 11 x 5 000 zł = 55 000 zł
Strata z tytułu współpracy z 1 niewiarygodnym płatniczo klientem: 1 x 100 000 zł
Bilans: - 45 000 zł

Wniosek: Tylko 1 niewiarygodny płatniczo klient z grupy ryzyka F może zniwelować zysk z pozostałych 11, a nawet spowodować że współpraca z tymi klientami przyniesie stratę.