Jak windykować bez windykacji?

piątek, 28 lutego 2020 r.

Ściąganie nieuregulowanych należności to najczęściej przekleństwo i olbrzymi problem dla potencjalnego wierzyciela. Z jednej strony chce odzyskać należne mu pieniądze, ale nie chce także psuć relacji biznesowych z dłużnikiem. Niemniej jednak to zawsze na wierzycielu ciąży obowiązek szukania skutecznych rozwiązań umożliwiających wyegzekwowanie spłaty.

Możliwości, czyli co powinno działać na dłużnika


Powodów, dla których dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań jest wiele. Niektórzy zwyczajnie nie są uczciwi i żerują na cierpliwości kontrahentów, czy instytucji finansowych. Jeszcze inni sami stali się ofiarami nierzetelnych partnerów biznesowych. Kolejni nie trafili z inwestycją co może całkowicie zachwiała ich płynnością finansową.

Niezależnie jednak od powodów, stroną poszkodowaną są zawsze wierzyciele, dla których te środki  niejednokrotnie oznaczają „być albo nie być”. Dlatego też szukają oni wszelkich możliwości ich odzyskania. Od samodzielnych prób, poprzez wezwania do zapłaty, aż po wynajęcie firmy windykacyjnej czy wstąpienie na drogę sądową.

Zanim jednak dojdzie do tak ostatecznych rozwiązań, warto spróbować innych metod, które niejednokrotnie okazują się równie skuteczne. Do tego pomagają zaoszczędzić czas i nerwy.

Czym jest miękka windykacja?

Efektywnym narzędziem może być zastosowanie tzw. miękkiej windykacji. To nic innego, jak próba polubownego dochodzenia przez wierzyciela swoich należności finansowych i łagodna forma egzekwowania długów. Polega na poinformowaniu dłużnika o braku terminowej spłaty zobowiązań (kredytu, pożyczki, faktury).

Ważne, by zadłużona osoba czy firma otrzymała jasny komunikat o zaległej wpłacie z jednoczesnym poinformowaniem, że w przypadku dalszego zwlekania ze spłatą podjęte zostaną bardziej radykalne działania.

Dłużnika może również zmotywować do działania uświadamianie problemów, jakie mogą go spotkać po podjęciu przez nas działań. Mogą to być na przykład trudności przy transakcjach z kontrahentami czy innych operacjach finansowych wynikające z upublicznienia informacji o długach. Warto pamiętać, że metodę miękkiej windykacji nie oznacza wkroczenia z dłużnikiem na drogę sądową.

Do metod miękkiej windykacji zaliczamy:
• informowanie drogą mailową i za pomocą smsów o konieczności spłaty
• kontakty telefoniczne
• rozłożenie spłaty długu na raty
• ostrzeżenie o możliwości wpisania dłużnika do rejestrów dłużników

O ile pierwsze trzy metody nie zawsze odnoszą pożądany skutek, a o tyle ostatnia działa niezwykle motywująco. W momencie realnego zagrożenia ujawnienia danych dłużnika, ten zazwyczaj znacznie szybciej podejmuje działania mające na celu zwrot należności.
Dodatkowym argumentem za miękka windykacja może być również tańszą alternatywą dla windykacji sądowej. Po ostatniej nowelizacji przepisów wzrosły koszty sądowe – koszty dochodzenia roszczeń.

Miękka windykacja przy wsparciu Krajowego Rejestru Długów

Dużą rolę w procesie odzyskiwania długów w ramach miękkiej windykacji odgrywają Biura Informacji Gospodarczej, gromadzące informację o dłużnikach. Współpraca KRD to jedna z najkorzystniejszych, alternatywnych metod dla standardowych usług windykacyjnych. Wskazuje na to fakt, że samo ostrzeżenie o możliwości dopisania do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.. staje się skutecznym narzędziem odzyskania należności W aż 53% przypadków dłużnik zalegających z płatnościami nie dłużej niż rok, spłaca dług już po samym otrzymaniu ostrzeżenia.

Działania takie przynoszą tak dobre rezultaty głównie dlatego, że sam fakt znalezienia się w rejestrze ma niezwykle negatywne skutki w postaci utraty dobrego imienia i wiarygodności. Z perspektywy przedsiębiorcy, ale także osoby prywatnej, taki wpis utrudnia życie.
To cenna informacją dla banków i pozostałych instytucji finansowych udzielających kredytów czy innych form wsparcia finansowego. Instytucje te po uzyskaniu takiej wiadomości mogą odmówią współpracy z dłużnikiem lub udzielić wsparcia, ale na niekorzystnych dla dłużnika warunkach. Utrudnione zatem staje się zaciąganie kredytów.

Dodatkowo dane znajdujące się w KRD są stosunkowo łatwe do zdobycia i dostępne dla wielu osób oraz instytucji (wśród klientów KRD są m.in. banki, firmy pożyczkowe, czy ubezpieczyciele). Tak praktyczne narzędzie pozwala na szybką i rzetelną weryfikację firm oraz osób. Osoba zalegająca po znalezieniu się w spisie dłużników, przestaje być anonimowa. Informacje o stanie niespłaconych zobowiązań finansowych stają się widoczne dla innych i proste do sprawdzenia. Dlatego też podmiotom oraz konsumentom, którzy w swojej historii mają już taki wpis, powinno zależeć na jak najszybszym uregulowaniu długów.

Korzyści z dopisania dłużnika do KRD BIG

W praktyce współpraca z KRD polegająca na jako alternatywa dla windykacji (tzw. miękka windykacja) składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest zawarcie odpowiedniej, pisemnej umowy z KRD BIG S.A. o udostępnieniu informacji gospodarczych.

Na tym etapie zarządzanie procesem odzyskiwania należności przejmuje już KRD. Na podstawie nieuregulowanego zobowiązania w wysokości co najmniej 500 zł od razu na drugi dzień po terminie płatności wysłane zostaje ostrzeżenie o możliwości dopisania do bazy Krajowego Rejestru Dłużników. Taka forma działania to przede wszystkim próba ugodowego rozwiązania konfliktowej sytuacji, dająca dłużnikowi szansę na uregulowanie zaległości bez wpisu do bazy biura informacji gospodarczej. Wysłanie wezwanie do zapłaty to ostatnia szansa dla dłużnika uniknięcia wpisu. Wezwanie może zostać wysłane za pomocą poczty lub e-mailem (jeśli taka możliwość została zawarta w umowie).

Po upływie kolejnych 30 dni, jeśli ostrzeżenie okazało się nieskuteczne, następuje dopisanie do bazy dłużników Krajowego Rejestru Dłużników.

W przypadku, jeśli podstawą do dokonania wpisu jest wyrok z klauzulą wykonalności, może on nastąpić już po 14 dniach od przekazania sprawy do biura informacji.

Proces dopisania dłużnika do KRD BIG

Jeśli dłużnik ureguluje należności wobec wierzyciela, to wierzyciel musi o tym fakcie niezwłocznie powiadomić biuro informacji gospodarczej. Brak takiego powiadomienia może pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną i wysoką grzywnę. Po spłacie wszystkich należności negatywny wpis musi zostać usunięty z bazy KRD.

Dzięki współpracy z KRD możliwe staje się wyegzekwowanie należności od dłużnika bez działań windykacyjnych czy sądowych. Na uwagę zasługuje fakt, że ta metoda jest skuteczna, ale nie wymaga „twardych” działań i długiego horyzontu czasowego.

* Warto pamiętać – dokonując wpisu danych dłużnika do rejestru KRD, trzeba mieć absolutną pewność co do istnienia długu (czy nie został już spłacony) i że dane, którymi dysponujemy są aktualne i prawdziwe. Zadłużonym przysługuje bowiem szereg narzędzi chroniących ich przed nieprawdziwymi wpisami, które uderzają w ich wizerunek i historię kredytową. Wobec wierzyciela, który nie zweryfikował powyższych informacji, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje w postaci roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu naruszenia dobra osobistego dłużnika. Do odpowiedzialności za wpis niezgodny z rzeczywistością, dłużnik w określonych przypadkach może także pociągnąć biuro informacji gospodarczej.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości