Polityka prywatności

I. Informacje Ogólne
 1. Spółka Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (KRD BIG S.A.) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług KRD BIG S.A., w tym odwiedzającej witrynę internetową KRD BIG S.A. oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (Polityka) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronach KRD BIG S.A. plikach cookies.
 3.  Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej i usług KRD BIG S.A. jest KRD BIG S.A. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: Małgorzata Dulińska, adres e-mail: iod@krd.pl.
II. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. KRD BIG S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie:
  1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych w określonych celach;
  2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
  3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów  KRD BIG S.A., w tym świadczenia usług zgodnie ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 470, ze zm.), marketingu produktów i usług KRD BIG S.A., prowadzenia analiz;
  4) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, a także dla celów podatkowych i rachunkowych;
  5) KRD BIG S.A. przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przetwarzania danych przez KRD BIG S.A. w następujących celach:
  1) podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
  2) świadczenia usług zgodnie ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
  3) realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, a także dla celów podatkowych i rachunkowych.
III. Prawa Klienta

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje jej także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Przekazywanie danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

V. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

KRD BIG S.A. dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO. Ponadto, posiada wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013.

VI. Polityka plików „COOKIES”
 1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych,. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.
 2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania osób ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji osób korzystających ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz osoby korzystającej ze stron internetowych. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Stosowane przez KRD BIG S.A. „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń osoby korzystającej ze stron internetowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookie.s" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.
 5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Osoba korzystająca ze strony internetowej może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie osoby korzystającej ze strony internetowej. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta osoba korzystająca ze strony internetowej. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez KRD BIG S.A. akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej.
VII. Informacje końcowe

KRD BIG S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronach internetowych krd.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości