Biuro Informacji Gospodarczej - czyli co to jest BIG

środa, 26 czerwca 2019 r.

W Polsce istnieje kilka instytucji, które świadczą usługi związane z gromadzeniem danych gospodarczych na temat wiarygodności płatniczej zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Informacje te są następnie przekazywane zainteresowanym podmiotom na określonych zasadach. Po takie rozwiązanie coraz częściej sięgają firmy (jak i konsumenci), dzięki czemu mają możliwość sprawdzenia rzetelności swoich potencjalnych kontrahentów. Jakie są zatem zasady działania BIG i jak zdobyć informacje, które mogą zadecydować o podjęciu właściwej decyzji biznesowej?

Jak korzystać z BIG?


Biuro Informacji Gospodarczej (powszechnie nazywane rejestrem dłużników) najczęściej kojarzone jest z sytuacjami, kiedy zachodzi potrzeba weryfikacji danych podczas ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. Ale analizy, jakich dostarczają BIG-i mają ogromne znaczenie na innych polach związanych z działalnością gospodarczą. 13 listopada 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. weszły w życie najważniejsze zmiany przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Przepisy te znacznie ułatwiły wpisywanie dłużników do rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Z usług wspomnianych biur może skorzystać każdy, kto złoży stosowny wniosek - w przypadku sprawdzenia wpisu na swój temat. Natomiast każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, reprezentuje firmę/korporację/instytucję lub jednostkę samorządową, obowiązany jest podpisać umowę określającą warunki współpracy. To konieczność, jeśli zachodzi potrzeba pełnego korzystania z danych zbieranych przez biura informacji gospodarczej. Wynika to z zapisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530). Biura świadczą swoje usługi na zasadach komercyjnych, odpłatnie. Uzyskany w ten sposób raport to doskonałe narzędzie na wstępnym etapie planowania ewentualnej współpracy z innymi podmiotami. Przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia siebie samych lub innych przedsiębiorców, natomiast zdobycie informacji o konsumencie jest możliwe tylko po uzyskaniu jego zgody. Co ciekawe, osoba fizyczna ma możliwość pozyskania danych o interesującej go firmie lub o sobie. Warto wiedzieć, że konsumentom przysługuje bezpłatne sprawdzenie własnego profilu w BIG raz na poł roku. W Biurze Informacji Gospodarczej mogą być dostępne najważniejsze dane identyfikacyjne: nazwa firmy (lub imię i nazwisko), adres, numer NIP lub PESEL, jak również bardziej szczegółowe informacje takie jak m.in.  seria/numer dowodu osobistego, REGON i informacja na temat długu – kwoty i waluty zadłużenia, daty powstania, wysokości zaległości, daty oraz tytułu prawnego zobowiązania jak również wzmianki o działaniach podjętych przed dłużnika.

Wpis do BIG


Wpisanie dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej jest procedurą, po którą coraz częściej sięgają zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Jest to dużo prostsza metoda niż tradycyjne sposoby odzyskiwania należności, przy tym wysoce skuteczna.
Jeśli chodzi o znalezienie się w rejestrze BIG muszą zostać spełnione pewne okoliczności.

W przypadku konsumenta są to:
- zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki (czy też pożyczkę) oraz nieterminowymi płatnościami wynikającymi z zawartych umów takich jak np. o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie energii cieplnej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości;
- łączne zadłużenie wobec danego wierzyciela wynosi min. 200 zł;
- zwlekanie z zapłatą min. 30 dni,
- otrzymanie zawiadomienia od wierzyciela o zamiarze przekazania do BIG-u informacji o zaleganiu z płatnościami.

W przypadku przedsiębiorstwa wpis do BIG może nastąpić, gdy:
- zobowiązanie, które  powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
- łączne zadłużenie wobec danego wierzyciela wynosi min. 500 zł;
- zwłoka z zapłatą to min. 30 dni,
- minął miesiąc od wysłania do zadłużonego listu poleconego z wezwaniem do zapłaty, wraz z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania do BIG.

Istotne w przypadku wpisywania na listę dłużników przez konsumenta, jest posiadanie tytułu wykonawczego, który stwierdza należność. Zanim to jednak zrobi, musi skutecznie dostarczyć dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Jeśli po upływie 14 dni dług nie zostanie uregulowany, konsument ma prawo do przekazania danych do wybranego BIG. Znalezienie się w bazie zadłużonych pociąga za sobą określone, negatywne skutki, np. może uniemożliwić zawarcie umowy lub zaciąganie kredytów, bądź spowodować, że będą one miały gorsze warunki, co w przypadku przedsiębiorstw może być sporym utrudnieniem codziennej działalności. Taki wpis do BIG jest niejednokrotnie impulsem dla dłużników do podjęcia działania i spłaty wierzytelności.

Raport BIG

Korzystanie z raportów Biur Informacji Gospodarczych pozwala na upewnienie się i sprawdzenie wiarygodności potencjalnych kooperantów. Dzięki temu też zawieranie wszelkiego rodzaju umów i kontraktów jest dużo bezpieczniejsze. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Co zaskakujące, nadal prawie 46 % małych i średnich firm nie weryfikuje swoich klientów przed rozpoczęciem współpracy. Pociąga to jednak za sobą negatywne konsekwencje,
Dlaczego? Jeśli przed podpisaniem kontraktu firma nie zweryfikuje wiarygodności partnera biznesowego, nie skorzysta z informacji zawartych w raportach BIG, może znaleźć się w sytuacji długiego oczekiwania na pieniądze. To z kolei powoduje, że nie jest w stanie uregulować zobowiązań wobec swoich dostawców, narażając tym samym na kłopoty również kontrahentów.
W ten sposób przybywa przedsiębiorców, którzy borykają się z problematycznymi zatorami płatniczymi. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie wiedzy na temat dostępności danych, dzięki którym można w przyszłości uniknąć problemów w momencie egzekwowania zapłaty za produkty czy wyświadczone usługi.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości