Samorząd, Administracja i Sektor Mieszkaniowy

Krajowy Rejestr Długów BIG SA
dla Klientów Instytucjonalnych

Zaległości osób fizycznych i przedsiębiorców wobec Jednostek Samorządu Terytorialnego i Sektora Mieszkaniowego stale rosną.
Utrudnia to terminowe regulowanie własnych zobowiązań, prowadząc do wstrzymania nowych inwestycji i możliwości rozwoju.

Krajowy Rejestr Długów BIG SA przeciwdziała powstawaniu spirali zadłużenia, od lat wspierając klientów instytucjonalnych oraz tych z sektora mieszkaniowego w skutecznym odzyskiwaniu należności i zwiększeniu efektywności działań windykacyjnych.

Swoimi działaniami wspieramy m.in. administrację publiczną, jednostki organizacyjne miast oraz gmin, powiatów i województw, zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego działające na rzecz Skarbu Państwa, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pieczy zastępczej, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe czy TBSy.

Oferujemy pełne wsparcie naszych dedykowanych Doradców w zakresie wykorzystywania narzędzi KRD BIG SA, które pomagają ograniczyć koszty związane z obsługą zaległych płatności i zwiększyć płynność finansową. Ich aktywne stosowanie bezpośrednio przekłada się na zwiększenie możliwości realizacji nowych inwestycji i ogólnego rozwoju.

Swoją działalnością wspieramy naszych klientów
w kluczowych dla nich obszarach:

Odzyskiwanie należności
 • przeprowadzamy działania przyspieszające spłatę zadłużenia (wysyłka wezwania do zapłaty, powiadomienie o dopisaniu do rejestru)
 • zapewniamy dostęp do usługi dopisywania dłużników, która jest skutecznym sposobem na odzyskanie należności za zaległe opłaty wynikające z:
Administracja publiczna
 • należności alimentacyjnych i z tytułu pieczy zastępczej (więcej na: www.krd.pl/zmianywustawie)
 • umów cywilno-prawnych
 • opłat ratalnych i tytułów wykonawczych
 • decyzji administracyjnych (np. mandaty)
Sektor mieszkaniowy
 • opłat czynszowych
 • umów najmu
 • umów najmu mieszkań komunalnych
Ocena ryzyka
 • oferujemy możliwość sprawdzania wiarygodności płatniczej oferentów, co zmniejsza ryzyko utraty pieniędzy i nietrafionych inwestycji
 • poprzez udostępnianie licznych narzędzi prewencyjnych (pieczęcie, naklejki, banery, standy, strony www) motywujemy do spłaty niesolidne osoby i przedsiębiorstwa zwlekające z opłatami za czynsz, wodę, ścieki, dzierżawę, najem, rentę planistyczną, opłaty adiacenckie, użytkowanie wieczyste i inne
 • umożliwiamy nagradzanie płatników pozytywnymi informacjami gospodarczymi, co mobilizuje ich do terminowych płatności
  (więcej na: www.fairpay.pl)
Kontrola
 • umożliwiamy stałą weryfikację sytuacji finansowej potencjalnych dostawców i zleceniobiorców dzięki dostępowi do usługi monitoringu kontrahentów
Wizerunek i promocja
 • oferujemy możliwość uczestnictwa w innowacyjnych projektach: Inicjatywie Samorząd na plus i Programie FairPay, które promują rzetelność płatniczą, bezpieczeństwo finansowe, a także przyczyniają się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku danej instytucji
Współpraca z KRD BIG SA pozwala:
 • zapobiegać powstawaniu zadłużenia
 • zwiększyć szanse na odzyskanie należności
 • zadbać o regularne wpływy finansowe
 • utrzymywać długoletnie umowy o współpracy z podwykonawcami
 • zachować stabilną pozycję finansową, dzięki której zwiększają się szanse realizacji nowych inwestycji 

Zapraszamy do rozmowy i współpracy!

71 77 36 230 klientdks@krd.pl

lub

Nowe obowiązki
ustawowe

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości