Dane osobowe

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Współadministratorami, czyli podmiotami decydującymi wspólnie o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, są Kaczmarski Inkasso sp.j., Kaczmarski Group sp. j., Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (dalej łącznie: „Współadministratorzy”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Współadministratorów?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować ze Współadministratorami, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

1. nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym w celu promowania usług Współadministratorów lub zawarcia umowy bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie lub z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje;
2. prowadzenia analiz i badań;
3. wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski, w tym podnoszenia jakości rozmów telefonicznych w oparciu o wnioski pochodzące z nagrań tych rozmów;
4. statystycznych;
5. archiwalnym;
6. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego Współadministratorzy mogą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do nawiązania relacji z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na jej podstawie, w zakresie i na zasadach wskazanych w treści zgody.

Jeśli na Pana/Pani żądanie Współadministratorzy podejmą działania związane z przygotowaniem lub zawarciem umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Współadministratorzy przetwarzają też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

Czy musi Pan/Pani podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub przygotowania umowy, podanie danych osobowych będzie konieczne do przygotowania takiej umowy.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów może Pan/Pani żądać od nich: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Współadministratorom, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
• w odniesieniu do wycofania zgody na przetwarzanie danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody .

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia. Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Współadministratorów, w tym podmiotom zapewniającym obsługę IT, teleinformatyczną i organizacyjną. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Współadministratorzy udostępniają dane osobowe organom władzy publicznej.

Skąd Współadministratorzy mają Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy uzyskali Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy czy też od Eniro. Dane pochodzące z tych źródeł obejmują: imię, nazwisko, nazwę i adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, przedmiot działalności, historię prowadzonej działalności.

Dokładne informacje o źródle pozyskania Pani/Pana danych oraz o zakresie danych, jakim dysponują Współadministratorzy można uzyskać kontaktując się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jak długo Współadministratorórzy przechowują Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy przechowują Pana/Pani dane osobowe do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez czas przygotowywania, a następnie także wykonywania umowy.

Współadministratorzy przechowują dane dla celów rozliczalności, celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Współadministratorzy przekazują Pana/Pani dane?

Współadministratorzy nie przekazują Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Współadministratorzy profilują Pana/Pani dane osobowe lub przetwarzają je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości