CSR

csrkrd.jpg

Żadna firma nie działa w próżni. Właśnie dlatego Krajowy Rejestr Długów w sposób usystematyzowany podchodzi do wdrożenia własnej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Firma odpowiedzialna społecznie dąży do maksymalizacji korzyści dla siebie i dla swoich interesariuszy, z którymi styka się w codziennym życiu: klientów, pracowników i organizacji pozarządowych. Takie przedsiębiorstwo starając się maksymalizować obopólne korzyści towarzyszące tym kontaktom, wpływa również na to, by zmniejszać negatywne oddziaływanie firmy – szczególnie na swoje otoczenie i środowisko naturalne.


Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest więc czymś więcej niż samym działaniem wizerunkowym.

Krajowy Rejestr Długów jest obecnie na etapie wdrażania wypracowanych i przyjętych założeń strategicznych. Ich celem jest skupienie się wokół intensywnego dialogu z klientami, a także wszystkimi pracownikami firmy.
Nie zapomniano również o wpływie, jakie KRD ma na środowisko naturalne. Już teraz wprowadzono szereg zmian zapewniających optymalizację zużycia i kosztów energii. Planowana jest również edukacyjna kampania informacyjna skierowana do pracowników.

Korzyści, jakie przyniesie wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności będą ogromne i to nie tylko dla samego KRD, ale i przede wszystkim dla jego klientów. Od zwiększenia efektywności działań i wspólnych projektów, poprzez udoskonalenie relacji długofalowych, aż po zwiększenie znajomości wzajemnych oczekiwań, wzrost zaufania i poprawę dialogu.

Swoje działania rozwija w ramach współfinansowanego ze środków unijnych programu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR”. Realizacja projektu przewidziana jest na dwa lata, podczas których firma ma zbudować, wdrożyć i ocenić wprowadzone u siebie zmiany.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości