RODO - Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych

czwartek, 31 maja 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały postawione nowe wymogi techniczne dla podmiotów przetwarzającym dane osobowe w formie cyfrowej obowiązujące od 25 maja 2018 roku.

Przedmiotowe regulacje nakładają na wszystkich przedsiębiorców nowe wymogi w zakresie ochrony danych osobowych. Ochrona ta obejmuje w szczególności zabezpieczenie przed udostępnianiem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do głównych narzędzi, wymagających zabezpieczenia, należą: komputery stacjonarne, komputery przenośne, tablety, telefony, serwery.
Niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych będzie prowadzić do nałożenia kar na przedsiębiorcę:

art.. 83 ust. 4 RODO:
4. Naruszenia przepisów dotyczących następujących kwestii podlegają zgodnie z ust. 2 administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.


          Mając na uwadze aktualny stan zagrożenia danych w systemach informatycznych, Krajowy Rejestr Długów BIG SA podjął współpracę z twórcą oprogramowania szyfrującego - spółką UseCrypt SA. Ten unikatowy produkt kryptograficzny oparty jest na nowatorskiej metodzie szyfrowania danych typu end-to-end. UseCrypt, którego użytkownikiem jest również KRD BIG SA, to jedyny profesjonalnym systemem szyfrowanego przechowywania danych, który uzyskał pozytywną opinię Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Aplikacja UseCrypt pozwala osiągnąć pełną zgodność techniczną z wymaganiami stawianymi przez RODO, przy czym należy zaznaczyć, że Rozporządzenie wprost zaleca szyfrowanie danych osobowych jako najlepszą metodę zabezpieczenia takich informacji jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer konta, adres zamieszkania czy różne zaległości płatnicze.

          Jeżeli bezpieczeństwo informacji oraz zgodność z wymogi technicznymi RODO są dla Państwa ważne, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu  71 774 55 45 – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania UseCrypt.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości